Integritetspolicy

I denna policy beskrivs hur WM3 behandlar personuppgifter. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder WM3 och vad vi gör med dem. 

Parter

HL Design & Media AB ("HL Design"), 556671-3540, Kungsgatan 3, 352 30 Växjö, är leverantör av WM3 ("Tjänsten"). HL Design är personuppgiftsbiträde för behandling av dina uppgifter i WM3 och ansvarar för att tjänsten kan nyttjas på ett tryggt och säkert sätt. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är ("Kunden") som i sin tur är HL Designs avtalspart. ("Kunden") i detta fallet kan vara företaget, kommunen, myndigheten eller organisationen som äger den hemsida eller webbshop som du är ("Besökare"), registrerad ("Användare") av eller har administratörskonto ("WM3-användare") till.

Vilka uppgifter behandlar WM3?

En detaljerad lista över de personuppgifter som behandlas, vid vilka tillfällen de behandlas samt vilken laglig grund behandlingen sker på finns beskrivet i Bilaga 1 - Kategorier av personuppgifter. 

Varför behandlas dessa uppgifter?

WM3 behandlar uppgifterna för att tillse att HL Design fullgör de åtaganden bolaget har gentemot dig enligt avtal, samt för att säkerställa att Tjänsten uppfyller de krav och förväntningar du som kund och användare har av systemet. Databehandlingen krävs även för att kunna identifiera dig, registrera statistik, administrera data samt för marknadsföring. 

Vem/vilka delar WM3 uppgifterna med?

För att WM3 ska fungera optimalt använder sig WM3 av underleverantörer såväl inom som utanför EU/EES. En aktuell och fullständig förteckning över WM3:s underbiträden finns som bilaga till denna integritetspolicy.

Hur länge sparar WM3 dina personuppgifter?

WM3 sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller så länge som krävs för att fullgöra åtaganden enligt avtal samt denna policy. Dina personuppgifter anonymiseras alternativt raderas vid avtalets upphörande (såvida inte lagen kräver annat). 

Dina rättigheter

Som registrerad användare har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
  • Korrigera felaktig eller ofullständig information
  • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
  • Portera personuppgifter
  • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
  • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

 

Bilaga 1 

Kategorier av personuppgifter för WM3-användare

Sammanhang och ändamål Kategori Personuppgifter Laglig grund
Användning av WM3 Kontaktuppgifter Namn, e-post Fullgöra avtal
  Inloggningsuppgifter Användarnamn, e-post Fullgöra avtal
  Identifikation IP-nummer Fullgöra avtal
Kontakt med support via e-post Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal
Kontakt med support via telefon Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal

 

Bilaga 2 

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Leverantör Behandling Plats
Sendgrid INC Mailhantering och lagring USA
Zendesk Kontakt/support via mail USA
Amazon Lagring av media Irland

Griffel

Serverhosting, mailhantering Sverige
Cloudnet Serverhosting Sverige